Bìa cuốn sách Listening Strategies for the IELTS test

[Ebook] Cuốn sách Listening Strategies for the IELTS test [Free download]

Thực ra trong 4 kỹ năng của bài thi IELTS, Listening là kỹ năng lâu lên điểm nhất. Chúng ta cần luyện tập rất nhiều, luyện thường xuyên và sử dụng nguồn tài liệu thích hợp với có thể đạt được những sự tiến bộ trong kỹ năng này. Listening Strategies for the IELTS test…