Các từ vựng thường được sử dụng ở biểu đồ Man-Made Process trong IELTS Writing Task 1

You are here:
Go to Top