Câu trả lời mẫu trong IELTS Speaking part 3 – topic Weather/ Favorite season

Hôm nay Etrain tiếp tục gửi đến các bạn sĩ tử đang luyện IELTS Speaking một số câu hỏi và các câu trả lời mẫu cho các câu hỏi Part 3 topic Weather/Favorite season. Bên cạnh đó là một số hướng dẫn để các bạn nêu ý tưởng cũng như sử dụng các từ vựng…